Keskiviikkokäsite: Konkurssi

Konkurssi  tarkoittaa velallisen kaikkia velkoja koskevaa maksukyvyttömyysmenettelyä, jossa velallisen omaisuus käytetään velkojen maksuun. Suomessa konkurssi alkaa silloin, kun tuomioistuin tekee siitä päätöksen konkurssihakemuksen perusteella. Konkurssin alkaessa velallinen menettää määräysvallan omaisuuteensa ja omaisuuden hoitamista varten tuomioistuin määrää pesänhoitajan.  

Konkurssiin Suomessa voidaan asettaa luonnollinen henkilö, yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö ja kuolinpesä. Myös itse konkurssipesä voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssiin sen sijaan ei voi asettaa valtiota, Ahvenanmaan maakuntaa, kuntaa, kirkkoa, näiden yhteistoimintaelimiä tai vastaavia. Konkurssissa velallisen, eli esimerkiksi yrityksen, toiminta päättyy. Prosessina konkurssi jakautuu eri vaiheisiin. Konkurssi päättyy, kun konkurssipesän pesänhoitaja on laatinut lopputilityksen ja se on hyväksytty.  

Käsittelemme konkurssiin liittyviä määritelmiä lisää keskiviikkokäsitteessä. Seuraavien viikkojen aikana paneudutaan tarkemmin ainakin käsitteisiin “konkurssihakemus”, “konkurssiin asettaminen”, “konkurssipesä” ja “pesänhoitaja”.  

– Anu 27.1.2021

Lähteet:

Konkurssilaki

Tieteen termipankki

Konkurssiasiamiehen toimisto

Tilastokeskus