Keskiviikkokäsite: Pesäluettelo

Pesäluettelo on todenmukainen selvitys velallisen varoista ja veloista konkurssin alkaessa. Pesäluetteloon arvioidaan velallisen omaisuuden rahallinen arvo ja merkitään suurimmat velkojat ja saatavat. Mikäli velallisella on muita merkittäviä sitoumuksia tai velkoja, myös nämä mainitaan. Pesäluettelon laatiminen kuuluu pesänhoitajan tehtäviin ja se on konkurssimenettelyn keskeisin asiakirja. Pesäluettelo tehdään kahden kuukauden kuluessa konkurssiin asettamisesta. Mikäli velallisen kirjanpitoaineistoa pidetään luotettavana, voidaan pesäluettelo laatia sen perusteella tai omaisuus on inventoitava ja mielellään kuvattava pesäluetteloa varten. Pesäluetteloon arvioidaan omaisuuden käypä arvo eli todennäköinen luovutusarvo konkurssipesän myynnissä.  

Velallinen vahvistaa pesäluettelon oikeellisuuden allekirjoituksellaan ja on siten rikosoikeudellisessa vastuussa, mikäli luettelo ei ole totuudenmukainen. Pesäluettelo toimitetaan tarkoituksenmukaista tapaa käyttäen ainakin velalliselle, konkurssiasiamiehelle ja suurimmille velkojille. Pesäluettelon perusteella päätetään yleensä jatkuuko vai raukeaako konkurssi.  

– Anu 18.8.2021

Lähteet:

Konkurssilaki

Konkurssiasiamiehen toimisto

Pinomaa, Kariola, Kontturi 2021: Konkurssikäytäntö