Keskiviikkokäsite: Pesäluettelo

Pesäluettelo on todenmukainen selvitys velallisen varoista ja veloista konkurssin alkaessa. Pesäluetteloon arvioidaan velallisen omaisuuden rahallinen arvo ja merkitään suurimmat velkojat ja saatavat. Mikäli velallisella on muita merkittäviä sitoumuksia tai velkoja, myös nämä mainitaan. Pesäluettelon laatiminen kuuluu pesänhoitajan tehtäviin ja se on konkurssimenettelyn …

Keskiviikkokäsite: Pesänhoitaja

Konkurssipesän pesänhoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka hoitaa konkurssipesän hallintoa. Pesänhoitajan kullekin konkurssipesälle määrää tuomioistuin (käräjäoikeus). Yleensä pesänhoitaja on asianajaja. Pesänhoitajan tehtäviin kuuluu toimia konkurssipesän edustajana, selvittää pesälle kuuluva omaisuus, huolehtia omaisuudesta ja sen myynnistä sekä lopuksi maksaa …

Keskiviikkokäsite: Konkurssipesä

Konkurssipesä tarkoittaa velallisen omaisuutta, jota hallinnoi velkojat ja pesänhoitaja. Konkurssin alkaessa velallinen menettää määräysvallan omaisuuteensa. Omaisuutta hallinnoi tämän jälkeen velkojat yhdessä konkurssipesälle määrätyn pesänhoitajan kanssa. Tätä kutsutaan konkurssipesäksi. Konkurssipesään kuuluu kaikki …

Keskiviikkokäsite: Konkurssiin asettamisen edellytykset

Konkurssiin asettamisen edellytyksenä on, että velallinen on maksukyvytön muutoin kuin tilapäisesti.   Velallista pidetään kykenemättömänä maksamaan velkojaan / maksujaan omasta ilmoituksesta, mikäli ei ole mitään erityistä syytä olla hyväksymättä tätä ilmoitusta.  Velkoja voi osoittaa maksukyvyttömyyden mikäli velallinen …

Keskiviikkokäsite: Konkurssiin asettaminen

Mitä konkurssiin asettaminen tarkoittaa? Lyhyesti sanottuna sitä, kun käräjäoikeus määrää velallisen konkurssiin käsiteltyään konkurssihakemuksen. Konkurssiin asettamisen edellytysten pitää täyttyä, jotta päätös konkurssiin asettamisesta voidaan tehdä. Konkurssin edellytyksiä käsitellään ensi viikon …